Jaa sivu:

Systemaattinen dokumentointi helpottaa

Kirjainyhdistelmä HSEQ on lyhennelmä sanoista Health and Safety (työterveys ja -turvallisuus), Environment (ympäristö) ja Quality (laatu). Yhteistyöhaasteet ovat kasvaneet viime vuosina erityisesti pk-sektorilla ja siksi työturvallisuuden ja -terveyden, ympäristön ja työelämän laatuun on satsattava jatkuvasti enemmän.

Yritysten keskeinen yhteistyö on muuttunut. Enää ei ole kysymys pelkästään perinteistä päähankkijan ja alihankkijan välisestä kauppasuhteesta, vaan paljon monimuotoisemmasta tilaajan ja toimittajan yhteistyöstä.

HSEQ-asioiden kuntoon pistäminen lisää yrityksen osaamista neljällä tärkeällä sektorilla ja tuo lisää syvyyttä, ymmärrystä ja pitkäjänteisyyttä kumppanuussuhteisiin. Kaikki tämä kiteytyy kirjaimiin HSEQ.

(juttu jatkuu videon jälkeen)

Pro Pilvipalveluiden HSEQ-järjestelmä kalvosarjana

Olemme koostaneet ytimekkään kalvosarjan, jonka avulla voitte tutustua palvelutarjontaamme. Lataa pdf-muotoinen kalvosarja alla olevasta linkistä.

Lataa kalvosarja (pdf)

HSEQ-järjestelmä videona

Tältä sivulta löydät kaikkien Pro-palveluiden lyhyet esittelyt, palveluiden ominaisuudet ja valmiit linkit palveluiden omille sivuille:

www.propilvipalvelut.fi/pro-palveluiden-esittely

Turvallisuutta ja terveyttä

HS (health and safety), terveys ja työturvallisuus, erotetaan kirjainyhdistelmästä omaksi paketikseen. Mitä se tarkoittaa? Esimerkiksi sitä, että yrityksessä on pätevä henkilöstö ja osaamista kehitetään jatkuvilla koulutuksilla.

Työterveyshuolto on vastuullisesti toimivassa yrityksessä järjestetty kuten lait vaativat ja työterveysorganisaatio osallistuu työpaikkaselvitysten tekemiseen. Yhdessä työterveyden kanssa selvitetään työpaikan terveyteen liittyvät riskit ja niiden mahdollisesti aiheuttamien vaaratekijöiden minimointi. Työntekijöillä on luonnollisesti mahdollisuus määräaikaisiin terveystarkastuksiin.

Työterveyteen kuuluu kiinnittää huomiota myös työntekijöiden työmatkoihin.  Näitä voidaan ohjeistaa paitsi turvallisuuden niin myös vastuullisen energiankäytön näkökulmasta.

Kemikaalit turvaan, jätteet lajitteluun

Kolmas kirjain E (environment), tarkoittaa ympäristöä. Ympäristön varjeleminen saastumiselta ja sen likaamisen ja roskaamisen estäminen vaativat monia eri toimia. On suojeltava työympäristöä, työpaikan ympäristöä, vähennettävä hiilijalanjälkeä, suojeltava puhtaita vesiä ja huolehdittava jätevesien asiallisesta käsittelystä.

Tähän koriin kuuluu esimerkiksi asiallinen ja lain edellyttämät toimet huolehtia käytettävistä kemikaaleista. Kaikissa yrityksissä käytetään joitakin kemikaaleja muun muassa siivoamisessa.

Niissä yrityksissä, joissa käytetään vaaralliseksi luokiteltuja kemikaaleja, niille on oltava asian mukaiset säilytystilat, niistä on oltava ajan tasalla oleva kemikaaliluettelo ja niiden käyttöohjeiden tulee olla saatavilla. Kemikaaliluettelon ylläpitäjäksi on nimettävä vastuuhenkilö.

Kemikaalit voivat väärin käytettyinä tai vahingon vuoksi aiheuttaa vakavia ympäristöhaittoja. Yrityksen on varmistuttava myös siitä, että suojavarusteet ja hälytysjärjestelmät ovat kunnossa.

Jätteiden lajittelu ja jätekuormien minimointi yhdessä kierrätyksen ja kierrätysmateriaalien käytön kanssa ovat tavallista arkipäivän rutiinia jo yhä useammassa yrityksessä.

Laatua ja luottamusta

Kirjainyhdistelmän viimeinen kirjain, Q (quality), tarkoittaa laatua. Nykyisessä pirstoutuneessa tuotantoketjussa yksi työelämän ja -ympäristön laatutekijä on, että kaikki osapuolet toimivat samoilla pelisäännöillä. Näin voidaan estää väärinkäsityksiä, väärinkäytöksiä ja lisätä turvallisuutta. HSEQ-asioiden kuntoon laittamisessa on kysymys juuri tästä.

Yrityksen laatutekijät koostuvat hyvästä johtamisesta ja osaavasta henkilöstöstä. Hyvä johtajuus merkitsee muun muassa sitä, että henkilöstö saa tarvittavat tiedot yrityksen arvoista ja toimintatavoista, jotka koskevat terveyttä, turvallisuutta ja ympäristöä. Henkilöstö on myös sitoutunut yrityksen strategisiin suunnitelmiin ja voi myös odottaa palkitsemista menestyksestä.

Henkilöstön ja myös asiakkaiden tyytyväisyyttä on hyvä mitata ajoittain. Työtyytyväisyyden lisääntyminen yleensä laskee sairauspoissaoloja, lisää työhalukkuutta ja sitä kautta tuottavuutta, ja vähentää myös työtapaturmia. Tämä on havaittu kyselytutkimuksissa, joita on tehty yrityksissä, jotka ovat kunnostautuneet HSEQ-asioissa.

Kommunikointia, vuorovaikutusta, riskienhallintaa

Kun yritykset verkostoituvat liikesuhteissaan, niin niiden osaaminen terveys-, turvallisuus, ja ympäristöriskien hallinnassa paranee. Tämä on tärkeää nykyisessä pirstoutuneessa bisnesympäristössä, jossa yritykset keskittyvät yhä vahvemmin omaan erikoisosaamiseensa ja ulkopuolisten palvelujen tarve ja merkitys kasvavat.  

Termistökin on yhteistyön lisääntyessä muuttunut. Enää ei juuri puhuta alihankkijoiden urakointisopimuksista, vaan enemmänkin kumppanuus- ja verkostosopimuksista.

Dokumentointi apuna kilpailussa

Varsinkin monien pk-yritysten ongelma on dokumentoinnin puute tai laiminlyönti. On tavallista, ettei esimerkiksi 20 henkeä työllistävässä perheyrityksessä ole dokumentoitu kaikkia terveyteen, työturvallisuuteen, laatuun ja ympäristöön liittyviä asioita sen enempää paperille kuin verkkoonkaan.

Kun dokumentoinnit on sitten tehty ja niin työnantaja kuin työntekijätkin ovat selvillä asioiden todellisesta tilasta, niin on huomattu, että avoimuuden lisäännyttyä myös keskinäinen luottamus on kasvanut. Tämä on nostanut työpaikan työilmapiiriä ja työhyvinvoinnin laatua.

Lisämateriaalia aiheesta muilta sivustoiltamme:

www.tyoturvallisuus.eu

Työturvallisuuden ja riskienhallinnan on hyvä kulkea käsikkäin. Tiivis yhteiselo tekee turvallisuudesta huolehtimisesta henkilökohtaisesti tärkeää. Näin työturvallisuus tulee myös läheisemmäksi.

www.kemikaaliluettelo.fi

Kemikaaliluettelo on oleellinen osa työpaikan ja työntekijöiden turvallisuutta. Kemikaaliluettelo tarvitaan, jotta kemiallisten aineiden aiheuttamat riskit voidaan tunnistaa ja niiden turvalliset käyttötavat tunnetaan.

www.riskienarviointi.com

Hyvin tehty riskien arviointi on työnantajan työkalu, jonka avulla yritys voi vähentää tapaturmia ja luoda säästöjä sairaspäivien vähenemisellä, rikollisuuden torjumisella ja ympäristöhaittojen välttämisellä.

www.koneturvallisuus.eu

Koneturvallisuuden varmistamiseksi työpaikoilla on yleisen työturvallisuuden riskien arvioinnin lisäksi arvioitava myös yksittäisten koneiden ja laitteiden käytössä esiintyvät riskit. 

www.tyoterveyshuolto.com

Työterveyshuolto on yksi suomalaisen terveydenhoidon tukipilareista. Työsuhteessa olevan työntekijän ei yleensä tarvitse murehtia terveydenhuollon peruspalvelujen perään. Niitä on opittu pitämään itsestäänselvyytenä. 

www.tyosuojelupaallikko.com

Mitä hyvältä työsuojelupäälliköltä odotetaan? Pro Työturva auttaa työsuojelupäällikköä hoitamaan tehtävänsä tehokkaasti ja hallinnoimaan sähköisesti tarvittavia tietoja ja dokumentteja.

www.tyosuojeluvaltuutettu.com

Työsuojeluvaltuutetun tehtävälista on pitkä. Pro Työturva helpottaa työsuojeluvaltuutetun tärkeiden tehtävien hoitamista ja ajan tasalla pysymistä.

www.pelastussuunnitelma.info

Hyvin tehty pelastussuunnitelma on parhaimmillaan organisaation turvallisuussuunnitelma. Sen voi tehdä ja ylläpitää myös sähköisesti. Tutustu!

www.tyosuojeluntoimintaohjelma.fi

Jokaisella yrityksellä on oltava työsuojelun toimintaohjelma. Mikä se on ja miten se tehdään?

www.turvallisuusilmoitus.com

Turvallisuusilmoituksen teko kannattaa tehdä helpoksi yrityksessä – sillä nimittäin voidaan estää monta ikävää ja kallista työtapaturmaa. Pro Työturvan avulla voit luoda ja hallinnoida yrityksesi turvallisuusilmoituksia sähköisesti.

www.laheltapiti.com

Läheltä piti -tilanteet ja turvallisuushavainnot tulee aina ilmoittaa työnantajalle. Nykyisin ne tehdään turvallisimmin sähköisellä ilmoitusjärjestelmällä.

www.tyolupakaytanto.fi 

Työlupakäytäntö (olosuhdelupa) on vakiinnuttanut asemansa hyvin suomalaisessa työympäristössä. Sen sijaan työlupakäytäntöön oleellisesti liittyvää riskien arviointia tehdään työkohteissa vielä vaihtelevasti.

www.tyohonperehdytys.fi

Onko työhön perehdyttäminen jäänyt yrityksessäsi liian vähälle? Pro Työturva auttaa hallinnoimaan työhön perehdytyksen kokonaisvaltaisesti.

www.tyonopastus.fi

Hyvin tehty työhön opastus lisää paitsi työturvallisuutta, myös motivaatiota ja viihtyvyyttä – siksi siihen kannattaa panostaa.

www.hairintatoissa.fi

Häirintä tai muu epäasiallinen kohtelu työpaikalla voi vaarantaa työntekijöiden terveyden. Työnantajan velvollisuus on ryhtyä toimiin ilmoituksen saatuaan.

www.uhkajavakivaltatilanteet.fi

Uhka- ja väkivaltatilanteiden määrä kasvaa mm. hoito- ja hoivatyössä, turvallisuus- ja palvelualoilla, päiväkodeissa ja oppilaitoksissa.

www.koulutusrekisteri.net

Pro Työturvan ja kaikkien muiden palveluidemme avulla voidaan hallita koko henkilöstön kaikkia koulutuksia, kortteja, lupia ja pätevyyksiä niiden yhteisellä koulutusrekisterillä.

www.ymparistojarjestelma.com

ISO 14001 -standardi on maailman tunnetuin ympäristöjärjestelmän rakentamisen ja kehittämisen malli. Se nivoo ympäristöasiat osaksi strategista suunnittelua ja korostaa johdon roolia ympäristönsuojelun parantamisessa.

www.laadunhallintajarjestelma.fi

Pro Laadunhallinta on erilaisille organisaatioille suunniteltu kevyt ja helppokäyttöinen toimintajärjestelmän alusta, jonka avulla pystytte hallitsemaan usean eri standardin vaatimuksia samalla työkalulla.

www.toimintajarjestelma.com

Kaipaatteko uutta ja helppokäyttöistä toimintajärjestelmän ylläpitotyökalua. Pro Laadunhallinnan avulla hallitsette usean eri standardin vaatimuksia.

www.omavalvonta.eu

Omavalvonnan tarkoituksena on ennaltaehkäistä riskien toteutuminen. Onnistunut omavalvonta vahvistaa organisaation toimintaa ja parantaa sen laatua.

www.omavalvontasuunnitelma.eu

Omavalvonnalla tarkoitetaan palvelujen tuottajan omatoimista asiakasturvallisuuden ja laadun varmistamista. Omavalvontasuunnitelma puolestaan tarkoittaa sitä, että edellä luetellut asiat kirjataan asiakirjoihin.

www.riskienhallinta.org

Pro Riskienhallinta -palvelulla arvioitte kaikki yrityksen riskit helposti ja kattavasti. Loistava työkalu laatupäällikölle. Liitettävissä Pro Laadunhallintaan.

www.tietosuoja-asetus.org

Onko organisaatiosi ajan tasalla EU:n tietosuoja-asetuksesta? Kaipaisitko avuksi selkeitä ohjeita ja palvelua, joka ohjaa käymään tarvittavat asiat läpi? Edullinen pilvipalvelumme on suunniteltu juuri tähän.

www.vastuullisuus.pro

Ekologisuus, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävällä tavalla toimiminen ja sen todentaminen on yrityksen toiminnassa tärkeää. Tutustu Pro Vastuullisuuteen!

www.codeofconduct.pro

Eettisten arvojen ”asiakirjana” pidetään yrityksen eettistä ohjeistoa. Bisnesympäristössä se tunnetaan yleisesti englanninkielisellä termillä Code of Conduct.

www.whistleblowing.pro

Pro Vastuullisuus on myös yrityksen whistleblowing-kanava. Organisaation jäsen ja myös ulkopuoliset sidosryhmät voivat ilmoittaa sillä väärinkäytösepäilystään.

Scroll to Top